home아이콘 >  알림마당 >  가정통신문 >  유초등

유초등

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 [초등2020-101]2020 겨울방학 방과후학교 신청 안내(베트남어)

[초등2020-101]2020 겨울방학 방과후학교 신청 안내(베트남어)

서혜선 2020-12-10 조회 : 1236

첨부파일 가통(2).2020겨울방학방과후학교신청안내수정(베어).pdf

* Các môn học thêm Phụ huynh có thể kiểm tra trên Bản tin thông báo sau giờ học ở mục Tiểu học.

목록