home아이콘 >  알림마당 >  공지사항

공지사항

본 사이트는 대한민국 저작권법을 준수합니다. [상세내용보기]
게시판에 글쓰기를 하는 경우, 본문 또는 첨부파일내에 개인정보(주민등록번호, 성명, 연락처 등)가 포함되어 게시되지 않도록 유의하시기 바랍니다.
개인정보를 포함하여 게시하는 경우에는 불특정 다수에게 개인정보가 노출되어 악용될 수 있으며, 특히 타인의 개인정보가 노출되는 경우에는 개인정보보호법에 따라 처벌을 받을 수 있음을 알려드립니다.
게시판 2023학년도 초등 베트남어(원어민) 전임강사 채용 공고

2023학년도 초등 베트남어(원어민) 전임강사 채용 공고

관리자 2022-12-01 오전 10:16:00 조회 : 523

첨부파일 2023학년도초등베트남어원어민전임강사채용안내및제출서식(공고용)(2).pdf
2023학년도초등베트남어원어민전임강사채용안내및제출서식(공고용)(2).docx

2023학년도 초등 베트남어 전임강사(원어민) 채용 공고

<Thông báo Tuyn dng giáo viên bn ng Full-time B môn Tiếng Vit NGƯỜI VIT NAM>


1. 접수기간: 2022.12.01.(목)~2022.12.08(목)

<Thi gian nhn h sơ: 01.12.2022.(Th 5 ) ~ 08.12.2022(Th 5)>


2. 모집분야: 초등 베트남어 전임 강사 4

<4 người giáo viên bn ng Full-time B môn Tiếng Vit NGƯỜI VIT NAM>


3. 근무기간: 2023.03.01.~ 2024.2.29.(1년)

<Thi hn ging dy: 01. 03. 2023~ 29. 02. 2024 (1Năm)>

 

4. 제출방법: 이메일 접수(담당자kisehansehwa@kshcm.net)

<Cách thc np h sơ: Np qua email : kisehansehwa@kshcm.net>


5. 기타 자세한 사항은 첨부파일 참조(한국어 및 Tieng Viet).

목록